Ons privacy en cookie beleid

 • Bolfeed is een website van EasyAds B.V. en registreert uw gegevens uitsluitend voor eigen gebruik. Directe ‘derden’ zoals de aangesloten (ver)koopsite van bol.com worden voorzien van uw product gegevens.
 • Informatie, die u ons geeft met als doel een product te plaatsen, gebruiken wij uitsluitend om uw product te kunnen plaatsen en wordt bewaard totdat u uw gebruikersaccount heeft opgezegd.
 • De opgeslagen informatie kunnen wij ook gebruiken voor bezoekanalyses om onze site te optimaliseren en om u (indien gewenst) de nieuwsbrief te sturen.
 • Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of ter beschikking stellen, uitgezonderd de aangesloten (ver)koopsite van bol.com en verplichting via rechtswegen.
 • Onze website bevat links naar websites van derden. EasyAds B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve niet verantwoordelijk voor uw privacy op deze websites.

Het privacy beleid van de aangesloten (ver)koopsite van bol.com:

https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/privacy-policy/index.html

Gebruiksvoorwaarden

 • U dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor gedragingen van, of producten en diensten die ter verkoop of levering worden aangeboden door de verkoper.
 • Door het plaatsen van een product geeft de verkoper EasyAds B.V. toestemming de informatie, inclusief foto/filmmateriaal van het betreffende product te plaatsen op de aangesloten (ver)koopsite van Bol.com en te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden van EasyAds B.V.
 • De informatie die door aanbieder c.q. verkoper in een product wordt verstrekt dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. Het product dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een verkoper c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. EasyAds B.V. behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks te verwijderen.
 • Een product mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van Bolfeed waarin de desbetreffende aangeboden producten naar aard en soort behoren.
 • Het is de verantwoordelijkheid van verkoper dat de in de product aangeboden producten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstotend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om products en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Bolfeed en de aangesloten (ver)koopsite van Bolfeed. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien de verkoper zich niet aan de regels van Bolfeed en de aangesloten (ver)koopsite van Bol.com houdt.
 • EasyAds B.V. behoudt zich ook het recht voor om producten en gebruikersaccounts zonder opgave van redenen te verwijderen van Bolfeed en de aangesloten (ver)koopsite van Bolfeed. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, indien verkoper zich niet aan de regels van Bolfeed en de aangesloten (ver)koopsite van Bol.com houd.
 • Verkoper vrijwaart EasyAds B.V. van elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de product inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 • De aansprakelijkheid van EasyAds B.V. voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van het product is beperkt tot het bedrag dat verkoper voor de dienst betaalt aan EasyAds B.V.
 • Verkoper verleent EasyAds B.V. en Docdata Payments toestemming geldende bedragen te innen via automatische incasso indien er sprake is van een betaald account.
 • EasyAds B.V. is gerechtigd de verkoper per direct uit te sluiten van gebruik van de website indien de verkoper in strijd handelt met de bedoelde betaalprocedure.
 • Indien betaling uitblijft en EasyAds B.V. genoodzaakt is ter inning van aan haar verschuldigde bedragen (rechtskundige) bijstand in te roepen, komen alle daarvoor gemaakte kosten voor rekening van verkoper.
 • Ontvangen betalingen worden door EasyAds B.V. niet gerestitueerd. Wel kunnen betalingen onder omstandigheden (ter beoordeling door EasyAds B.V.) worden toebedeeld als een tegoed van verkoper.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
 • Opzeggen van betaalde accounts is mogelijk tot de verlengdatum (de dag dat het account is aangemaakt). Er geldt geen opzegtermijn.
 • EasyAds B.V. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van gescrapete productinformatie. De scraper wordt als service aangeboden, EasyAds B.V. is in deze afhankelijk van de correcte werking van de website van haar klant en kan derhalve geen garanties afgeven op kwaliteit en plaatsingen.
 • EasyAds B.V. verstrekt via e-mail en de interface van Bolfeed allerlei statistieken zoals orders, omzet, kosten, ect. Deze informatie wordt verstrekt door 3-rden zoals bol.com en Google Analytics. EasyAds B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en correctheid van deze statistieken.
 • Met het gebruik van Bolfeed worden er (cps) kosten gemaakt bij bol.com Plaza. Verkoper heeft een directe factuur relatie met bol.com. EasyAds B.V. is geen partij in deze en is niet aansprakelijk voor gemaakte directe of indirecte kosten.

De verkoopvoorwaarden van de aangesloten (ver)koopsite Bol.com:

https://www.bol.com/nl/m/voorwaarden/overeenkomst-verkoper-zakelijk/index.html